• biuro@e-rej.eu

  • Call Us:14 612 40 30 lub 505 510 191

  • Time:PON-PT: 8.00-17.00

Biuro rachunkowe Rej - Doświadczenie, któremu możesz zaufać!

RACHUNEK JEST PROSTY - Zaufaj nam a będziesz mógł spać spokojnie.

Integer in orci a est tempor consectetur et nec augue

Witaj na stronie Biura Rachunkowego Rej

Staramy się naszą ofertą wyprzedzać pozostałe biura rachunkowe – nie tylko te, które mają swoją siedzibę w Bochni. Dlatego proponujemy współpracę także w trybie zdalnym.Z Klientami spoza okolic Bochni kontaktujemy się mailowo albo telefonicznie.

Nasze biuro rachunkowe istnieje na rynku od 1993 roku i przez ponad dekadę udało nam się obsłużyć Klientów z różnych branż.

Z niektórymi firmami stale współpracujemy. Stawiamy nie tylko na profesjonalizm i terminowość, ale także kontakt z Klientem.

W razie potrzeby zapewniamy dojazd do klienta (odbiór i przekazanie dokumentów w siedzibie klienta), co na pewno pozwoli zaoszczędzić niezbędny czas. Dojazd do klienta nie jest wliczany w cenę usługi jaką wykonujemy na rzecz Państwa firmy.

REJ Biuro Rachunkowe obejmuje swoim działaniem teren całego województwa małopolskiego. Znajduje się w centrum miasta, na drugim piętrze budynku przy ul. Solna 1 w Bochni, naprzeciw Uzdrowiska Kopalni Soli oraz przy ulicy Gołębia 1.

W okolicy znajdują się parkingi, przy wejściu domofon. Osoba prowadząca firmę w miejscu odległym o kilkanaście czy kilkadziesiąt kilometrów nie będzie miała problemów z kontaktem z Biurem. Trzeba zauważyć, iż wielu naszych Klientów, prowadzących działalność gospodarczą na terenie całego województwa, będąc silnie zaabsorbowanymi swoją pracą, nie ma w ogóle potrzeby dojazdów do naszego Biura.

Wiara w sukces

Wierzymy, że Twój biznes będzie dochodowy i osiągniesz sukces!

Walka z biurokracją

Nie pozwól aby biurokracja zawładnęła Twoim imperium. Załatwimy za Ciebie wszelkie formalności urzędowe.

Profesjonalne decyzje

Pomożemy Ci zrozumieć jak Twoje decyzje wpływają na obciążenia podatkowe i płynność firmy.

Poczucie bezpieczeństwa

Pozwól, aby pewne obszary działalności wykonał profesjonalista, Ty zajmij się zwiększaniem zysków.

Wszystko zawdzięczamy naszym klientom.

Nasze osiągnięcia

0
Lata doświadczenia
0
Klientów
0
Pozytywnych opinii
Ile wynosi współczynnik urlopowy za 2017 rok?

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy wypłacany jest w momencie rozwiązania stosunku pracy, o ile pracownikowi pozostały zaległości urlopowe. Ustalanie współczynnika odbywa się w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop.
Współczynnik urlopowy za pracowników pełnoetatowych w 2017 r. wynosi 20,83, zgodnie z wyliczeniem:
365 dni roku – (53 niedziele + 10 dni świątecznych + 52 dni wolne) = 250,
250 dni : 12 = 20,83.

Wysokości współczynnika urlopowego w 2017 r. dla pracowników zatrudnionych na część etatu wynoszą:
Dla 1/4 etatu: 5,21 (20,83 × 1/4),
dla 1/3 etatu: 6,94 (20,83 × 1/3),
dla 1/2 etatu: 10,42 (20,83 × 1/2),
dla 3/4 etatu: 15,62 (20,83 × 3/4).

Jak prowadzić i korygować akta osobowe?

Prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników jest jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy. Obowiązek ten ciąży na nim bez względu na wielkość zatrudnienia i rodzaj prowadzonej działalności. W celu jego realizacji pracodawca zakłada i prowadzi oddzielnie dla każdego pracownika akta osobowe.

Akta osobowe są podzielone na trzy części, oznakowane literami A, B i C. W poszczególnych częściach akt gromadzone są dokumenty związane odpowiednio z nawiązaniem, kontynuowaniem i zakończeniem zatrudnienia. Co do zasady, w aktach osobowych pracownika przechowuje się jedynie odpisy lub kopie składanych dokumentów. Oryginałów tych dokumentów można żądać od pracownika tylko do wglądu albo celem sporządzenia ich odpisów.

Dokumenty znajdujące się w poszczególnych częściach akt osobowych powinny być ułożone w porządku chronologicznym oraz ponumerowane. Każdą z tych części należy zaopatrzyć w wykaz znajdujących się w niej dokumentów. Zasady prowadzenia akt osobowych oraz innej dokumentacji pracowniczej szczegółowo regulują przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika, zwanego dalej rozporządzeniem o dokumentacji.

Obowiązkiem pracodawcy jest zabezpieczenie dokumentacji pracowniczej przed zniszczeniem oraz dostępem osób niepowołanych. Jej przechowywanie jest bowiem jedną z form przetwarzania danych osobowych. W związku z tym zasady ochrony danych określone w ustawie o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) mają zastosowanie również do pracodawcy jako administratora danych. Ustawa ta zobowiązuje go do zapewnienia ochrony danych osobowych przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przed zabraniem przez osobę nieuprawnioną czy przed utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem danych. Ponadto do przetwarzania danych osobowych pracowników mogą być dopuszczone jedynie osoby posiadające stosowne upoważnienie wydane przez pracodawcę. Obowiązek ochrony akt osobowych przed uszkodzeniem i zniszczeniem wynika też z przepisów Kodeksu pracy (art. 94 pkt 9b K.p.).


Nieprowadzenie dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników jest wykroczeniem zagrożonym karą grzywny.

Każda z części akt osobowych opatrzona jest pełnym wykazem znajdujących się w niej dokumentów. W praktyce umieszcza się taki wykaz na początku każdej części akt osobowych, wskazując numer dokumentu w kolejności chronologicznej oraz jego nazwę. Przepisy prawa pracy nie określają sposobu dokonywania zmian w spisie treści poszczególnych części akt. Dopuszczalne są więc różne formy dokonania korekty, np. poprzez poprawienie kolejności numeracji poszczególnych kart akt czy przekreślenie uwidocznionej w wykazie nazwy dokumentu. Można też poprawić kolejność stron i odpowiednio do tego dotychczasowy wykaz.

Trzeba jednak zauważyć, że w niektórych sytuacjach, z uwagi na cel zmiany zawartości akt osobowych, celowe jest usunięcie dotychczasowego wykazu i zastąpienie go nowym. Taka potrzeba występuje w przypadku usunięcia dokumentów poświadczających ukaranie pracownika karą z odpowiedzialności porządkowej. Następuje to w razie zatarcia ukarania (co następuje z mocy prawa po upływie roku nienagannej pracy) lub usunięcia zapisu o tym fakcie na wniosek zakładowej organizacji związkowej lub z inicjatywy pracodawcy. Naniesienie wówczas korekty na dotychczasowy wykaz poprzez przekreślenie uwidocznionej w wykazie nazwy dokumentu nie doprowadzi do całkowitego usunięcia informacji o ukaraniu pracownika. Stąd konieczność zmiany całego wykazu.

Należy przypomnieć, że zakres danych osobowych gromadzonych w aktach osobowych musi być zgodny z przepisami, które dotyczą pozyskiwania danych osobowych od pracowników i kandydatów na pracowników (m.in. z art. 221 K.p. i przepisami rozporządzenia o dokumentacji). Chodzi przy tym o przepisy obowiązujące pracodawcę w czasie pozyskiwania danych.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26.06.1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. nr 62, poz. 286 ze zm.)

Czy można żądać od sprzedawcy wydania paragonu z numerem NIP nabywcy?
Zgodnie z orzeczeniemNaczelnego Sądu Administracyjnego w wyroku z dnia 27 października 2016 r., sygn. akt I FSK 431/15 (orzeczenie prawomocne) na każde żądanie klienta sprzedawca powinien umieścić NIP nabywcy na paragonie fiskalnym. Umieszczenie NIP nabywcy nie jest warunkowane wartością transakcji sprzedaży. Przy czym nabywca może żądać zarówno wystawienia faktury pełnej, jak i wydania paragonu z NIP.
Czy za złożenie pełnomocnictwa UPL-1P w urzędzie skarbowym trzeba uiścić opłatę skarbową?

TAK.

Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji przekazywanych w postaci papierowej wystawia się na druku oznaczonym symbolem UPL-1P. Upoważnienie to sporządzone w formie papierowej składa się w organie podatkowym właściwym w sprawach podatku, którego dotyczy dana deklaracja.

Przedłożenie UPL-1P podlega zasadniczo opłacie skarbowej w wysokości 17 zł. Obowiązek uregulowania opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia pełnomocnictwa. Wynika to z art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 783 ze zm.). Opłatę skarbową od pełnomocnictwa składanego w urzędzie skarbowym uiszcza się na rzecz prezydenta miasta właściwego ze względu na siedzibę urzędu skarbowego. Wymaganą kwotę należy wpłacić w kasie urzędu miasta lub przelać na jego rachunek bankowy.

Jakie są zalety Pełnej Księgowości?

Prowadzenie pełnej księgowości jest o wiele bardziej skomplikowaną formą rejestrowania przychodów i rozchodów niż ewidencja za pomocą podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Podstawową zasadą prowadzenia ksiąg rachunkowych jest wyodrębnienie odpowiedniej liczby właściwych kont księgowych, które rozróżnia się na syntetycznie oraz analitycznie. Wymogiem jest również konieczność prawidłowego ewidencjonowania zdarzeń księgowych oraz w przypadku podmiotów podlegających ustawie o rachunkowości pojawia się obowiązek związany z koniecznością sporządzania sprawozdań finansowych na koniec każdego okresu sprawozdawczego.
Podatkowa księga przychodów i rozchodów jest stosowana w celu ujęcia wartości niezbędnych do ustalenia rozliczeń podatku dochodowego. Oznacza to, że są w niej ujmowane tylko przychody i koszty związane z działalnością gospodarczą, natomiast księgi rachunkowe są prowadzone zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości. Oznacza to, że należy uwzględniać w nich wszystkie działania finansowe, które mają miejsce w ramach prowadzonej działalności firmy.
Najważniejszą rolą pełnej księgowości jest rejestrowanie właściwej kondycji finansowej danej firmy. Ewentualna funkcja podatkowa jest jedynie elementem dodatkowym nie stanowiącym o podstawowej funkcji ksiąg rachunkowych. Jest to konsekwencja zapisów umieszczonych w ustawie o podatku dochodowym.

Poznaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Najczęściej zadawane pytania

Obok znajdą Państwo odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Zachęcamy do zapoznania się z nimi - wierzymy, że przyczynią się one do wyboru naszego biura rachunkowego jako rzetelnego i pewnego partnera.

Prowadzenie ksiąg rachunkowych

Pracujemy dla fundacji i spółek, które potrzebują obsługi z zakresu pełnej księgowości.


Prowadzenie małej księgowości

Zajmujemy się obsługą w zakresie PKPiR oraz PPE

Archiwizacja dokumentów

Dla naszych klientów prowadzimy archiwizację dokumentów księgowych.

Usługi administracyjne

Oferujemy dodatkowe usługi administracyjne.

Gwarancja 100%

Zapewniamy gwarancję jakości naszych usług.

Dostępność

Nasze biuro rachunkowe jest czynne od poniedziałku do piątku. Dodatkowo w pilnych sprawach jesteśmy dostępni także w weekend.

We have quality work

Curabitur id porttitor ipsum. Duis sagittis lacus vestibulum metus dictum pharetra. Proin rhoncus fringilla odio sed suscipit. Suspendisse quis arcu ullamcorper, ultricies augue in, mattis purus. Quisque sagittis pellentesque leo nec laoreet. Nam vulputate sagittis sagittis.

Qualified staff and technology

Curabitur id porttitor ipsum. Duis sagittis lacus vestibulum metus dictum pharetra. Proin rhoncus fringilla odio sed suscipit. Suspendisse quis arcu ullamcorper, ultricies augue in, mattis purus. Quisque sagittis pellentesque leo nec laoreet. Nam vulputate sagittis sagittis.

Always we try to make best

Curabitur id porttitor ipsum. Duis sagittis lacus vestibulum metus dictum pharetra. Proin rhoncus fringilla odio sed suscipit. Suspendisse quis arcu ullamcorper, ultricies augue in, mattis purus. Quisque sagittis pellentesque leo nec laoreet. Nam vulputate sagittis sagittis. sagittis pellentesque leo nec laoreet. Nam vulputate sagittis sagittis.

Curabitur id porttitor

Fusce et eleifend turpis. Donec non ex non orci imperdiet maximus. Duis vehicula,

Read more...

Mauris ut maximus urna

Fusce et eleifend turpis. Donec non ex non orci imperdiet maximus. Duis vehicula,

Read more...

Curabitur id porttitor

Fusce et eleifend turpis. Donec non ex non orci imperdiet maximus. Duis vehicula,

Read more...

We have quality work

Curabitur id porttitor ipsum. Duis sagittis lacus vestibulum metus dictum pharetra. Proin rhoncus fringilla odio sed suscipit. Suspendisse quis arcu ullamcorper, ultricies augue in, mattis purus. Quisque sagittis pellentesque leo nec laoreet. Nam vulputate sagittis sagittis.

Qualified staff and technology

Curabitur id porttitor ipsum. Duis sagittis lacus vestibulum metus dictum pharetra. Proin rhoncus fringilla odio sed suscipit. Suspendisse quis arcu ullamcorper, ultricies augue in, mattis purus. Quisque sagittis pellentesque leo nec laoreet. Nam vulputate sagittis sagittis.

Always we try to make best

Curabitur id porttitor ipsum. Duis sagittis lacus vestibulum metus dictum pharetra. Proin rhoncus fringilla odio sed suscipit. Suspendisse quis arcu ullamcorper, ultricies augue in, mattis purus. Quisque sagittis pellentesque leo nec laoreet. Nam vulputate sagittis sagittis. sagittis pellentesque leo nec laoreet. Nam vulputate sagittis sagittis.

We have quality work

Curabitur id porttitor ipsum. Duis sagittis lacus vestibulum metus dictum pharetra. Proin rhoncus fringilla odio sed suscipit. Suspendisse quis arcu ullamcorper, ultricies augue in, mattis purus. Quisque sagittis pellentesque leo nec laoreet. Nam vulputate sagittis sagittis.

Qualified staff and technology

Curabitur id porttitor ipsum. Duis sagittis lacus vestibulum metus dictum pharetra. Proin rhoncus fringilla odio sed suscipit. Suspendisse quis arcu ullamcorper, ultricies augue in, mattis purus. Quisque sagittis pellentesque leo nec laoreet. Nam vulputate sagittis sagittis.

Always we try to make best

Curabitur id porttitor ipsum. Duis sagittis lacus vestibulum metus dictum pharetra. Proin rhoncus fringilla odio sed suscipit. Suspendisse quis arcu ullamcorper, ultricies augue in, mattis purus. Quisque sagittis pellentesque leo nec laoreet. Nam vulputate sagittis sagittis. sagittis pellentesque leo nec laoreet. Nam vulputate sagittis sagittis.

Where can I get some?

Curabitur id porttitor ipsum. Duis sagittis lacus vestibulum metus dictum pharetra. Proin rhoncus fringilla odio sed suscipit. Suspendisse quis arcu ullamcorper, ultricies augue in, mattis purus. Quisque sagittis pellentesque leo nec laoreet. Nam vulputate sagittis sagittis.

Donec efficitur feugiat purus a auctor. Aliquam lobortis interdum dolor lacinia sagittis. Integer ultricies, sapien sed porttitor consectetur, enim nisl rutrum felis, a maximus ligula elit eget tortor. Aliquam feugiat, erat id cursus luctus, erat turpis posuere urna, sit amet vitae lorem. Aliquam feugiat, erat id cursus luctus, erat turpis posuere urna, sit amet vitae lorem.Aliquam feugiat, erat id cursus luctus, erat turpis posuere urna, sit amet vitae lorem.Aliquam feugiat, erat id.

Curabitur id porttitor

Fusce et eleifend turpis. Donec non ex non orci imperdiet maximus. Duis vehicula,

Read more...

Curabitur id porttitor

Fusce et eleifend turpis. Donec non ex non orci imperdiet maximus. Duis vehicula,

Read more...

Zobacz co dzieje się w świecie księgowości.

Aktualności

01
Jun2016

CSR (z ang. Corporate Soc...

Nasza firma skupia się nie tylko na prowadzeniu biznesu, ale również na działalności społecznej. Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym oraz Dzieciom...

20
Mar2017

Zakład Ubezpieczeń Społec...

Platforma usług elektronicznych: http://pue.zus.pl/ Aktualności ZUS: http://www.zus.pl/default.asp Kalkulator odsetkowy ZUS: http://www.zus.pl/kalkulator/ Obowiązujący wiek emerytalny: Ustawa z dnia 17 grudnia 1998...

17
Jul2017

Wyjeżdżasz z Anglii? Nie...

Wyjeżdżasz z Anglii? Nie zapomnij o podatku!12-07-2017 r.Minął już rok odkąd społeczeństwo brytyjskie opowiedziało się za wyjściem Anglii z Unii...

Integer in orci a est tem.

Our dedicated Team

PPKsięgowy
solidność
UUKsięgowa
rzetelny
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing typesetting industry.
Read More...
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing typesetting industry.
Read More...
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing typesetting industry.
Read More...

Firmy z którymi współpracujemy

Nasi partnerzy

Poniżej kilka firm z którymi mamy ogromną przyjemność współpracować - czekamy na Państwa.
MAX
DUDEK
MEDYK
REAL SERWIS
OLI
BHP

Poznaj zdanie innych

Opinie naszych klientów

14 612 40 30 lub 505 510 191

Zachęcamy do kontaktu, chętnie odpowiemy na Państwa pytania. Można skontaktować się z nami rówinież po przez e-mail: biuro@e-rej.eu

Adres

Adres:

32-700 Bochnia,

ul. Gołębia 1

ul. Solna 1, IIp.

Telefon:

14 612 40 30
505 510 191

E-mail:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nasz facebook: