UWAGA!

 

Świadczenie postojowe zostanie przyznane o ile przestój powstał w następstwie COVID – 19

 

 

Świadczenie postojowe dla samozatrudnionych • świadczenie postojowe w kwocie 2080,00 zł jednorazowa wypłata świadczeń

 • działalność gospodarcza rozpoczęta przed 1 lutego 2020 r. (nie zawieszona)

 • przychód uzyskany w miesiącu przed miesiącem, złożeniem wniosku o

  świadczenie postojowe:

  był o co najmniej 15% niższy od przychodu uzyskanym w miesiącu poprzedzającym,

  i nie przekroczył kwoty wyliczonej jako 300% przeciętnego miesięcznego

  wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na

  podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień

  złożenia wniosku.

 • działalność rozpoczęta przed 1 lutym 2020 roku ale zawieszona po 31 stycznia

  2020 roku i przychód uzyskany w miesiącu przed miesiącem, w którym został

  złożony wniosek o świadczenie postojowe, nie przekroczył kwoty wyliczonej jako

  300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału

  ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z

  FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku.

 • brak innego tytułu do ubezpieczeń społecznych.

 • adres zamieszkania na terytorium Polski i jest obywatelem RP lub ma prawo

  czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP.

  Świadczenie postojowe w wysokości 1 300 zł należy się:

 • osobie rozliczającej się kartą podatkową, mającą status podatnika VAT

 • nieposiadającej innego tytułu do ubezpieczeń

  adres zamieszkania na terytorium Polski i jest obywatelem RP lub ma prawo

 • czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP.

 • UWAGA!

 • Ze świadczenia postojowego nie dokonuje się potrąceń i egzekucji, a nienależne

 • świadczenia należy zwrócić wraz z odsetkami.

 • Podstawa prawna: art. 15zq ustawy z dnia z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy

 • o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i

 • zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji

 • kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

 • W jaki sposób mogę złożyć wniosek?

 • Aby otrzymać świadczenie postojowe należy złożyć do ZUS wniosek o świadczenie

 • postojowe wniosek RSP-D w formacie w materiałach do pobrania. Wnioski o

 • świadczenie postojowe mogą być złożone do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

 • najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony

 • stan epidemii.

 • Można go przekazać:

 • ● drogą elektroniczną przez PUE ZUS – pobierz instrukcję PDF

 • ● drogą elektroniczną przez PUE ZUS, za pośrednictwem strony gov.pl

 • ● za pośrednictwem poczty,

 • ● osobiście w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty (bez kontaktu z

 • pracownikiem ZUS)

Kiedy będzie wiedzieć, że świadczenie jest przyznane?
ZUS skontaktuje się w przypadku niejasności e-mailem lub telefonicznie.
W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku świadczenie postojowe zostanie
przekazane na wskazane na konto.
Czy ZUS może odmówić wypłaty świadczenia?
Tak, decyzję odmowną w sprawie świadczenia postojowego będziesz udostępniona
na PUE ZUS lub przesłana za pośrednictwem poczty.
Można odwołać się do sądu (według zasad Kodeksu Postępowania Cywilnego), za
pośrednictwem ZUS. Odwołanie składa się pisemnie w terminie miesiąca od dnia
otrzymania decyzji.
Przykłady opracowane na podstawie zus.pl

Przykład
Pani Krystyna prowadzi wyłącznie zakład fryzjerski. Zakład prowadzi od listopada
2019 r. W lutym wizyty odwołało 25% klientek, a w marcu ponad 50%. Złożyła 20
kwietnia 2020 r. e-wniosek o świadczenie postojowe.
W lutym 2020 r. jej przychody wyniosły 5 000 zł a w marcu tylko 2000 zł, były
więc niższe o 60%.
Pani Krystyna otrzyma świadczenie postojowe w wysokości 2 080 zł.
Pani Krystyna spełnia warunki:
● podlega ubezpieczeniom społecznym tylko jako przedsiębiorca,

● rozpoczęła prowadzenie działalności przed 1 lutego 2020 r.,
● jej przychód w marcu spadł więcej niż 15% w stosunku do lutego i nie
przekroczył 15 595,74 zł (300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia
z IV kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o
emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku)

Przykład
Pan Zdzisław prowadzi wyłącznie usługi transportu międzynarodowego.
Działalność prowadzi od 2017 roku. Ze względu na zagrożenie epidemiczne
musiał zawiesić prowadzenie działalności od 16 marca 2020 r. Złożył pod koniec
kwietnia e-wniosek o świadczenie postojowe.
W marcu 2020 r. nie osiągnął żadnych przychodów z działalności.
Pan Zdzisław otrzyma świadczenie postojowe w wysokości 2 080 zł.
Pan Zdzisław spełnia warunki:
● podlegał ubezpieczeniom społecznym tylko jako przedsiębiorca,
● rozpoczął prowadzenie działalności przed 1 lutego 2020 r.,
● zawiesił prowadzenie działalności po 31 stycznia 2020 r.,
● jego przychód w marcu wyniósł „0” był więc niższy od 15 595,74 zł (300%
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z IV kwartału ogłoszonego
przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS
obowiązującego na dzień złożenia wniosku)

Przykład
Pan Adam prowadzi zakład szewski. Zakład prowadzi od kwietnia 2015 r.
Podatek rozlicza według karty podatkowej i korzysta ze zwolnienia z podatku

VAT. Ze względu na zagrożenie epidemiczne w marcu miał mniej klientów. Złożył
1 kwietnia 2020 r. e-wniosek o świadczenie postojowe.
Pan Adam otrzyma świadczenie postojowe w wysokości 1 300 zł.
Pan Adam spełnia warunki:
● podlegał ubezpieczeniom społecznym tylko jako przedsiębiorca,
● rozlicza podatek według karty podatkowej i korzysta ze zwolnienia z
podatku VAT, więc przysługuje mu świadczenie postojowe w wysokości 1
300 zł.

Przykład
Pan Mateusz prowadzi sklep spożywczy. Zakład prowadzi od sierpnia 2009 r. Ze
względu na stan epidemii w kwietniu jego przychody spadły o 45%. Złożył 18
maja 2020 r. e-wniosek o świadczenie postojowe.
W marcu 2020 r. jego przychody wyniosły 50 000 zł a w kwietniu 27 500 zł, były
więc niższe o 45% w stosunku do lutego.
Pan Mateusz nie otrzyma świadczenia postojowego gdyż pomimo że jego
przychody w kwietniu spadły o 45% w stosunku do marca, to były wyższe niż 15
595,74 zł (300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z IV kwartału
ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emerytrurach i
rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku)

Przykład
Pani Ewelina świadczy usługi kosmetyczne w domu klientki. Działalność
prowadzi od 3 lutego 2020 r. Rozlicza się w formie karty podatkowej i opłaca
podatek VAT. Ze względu na zagrożenie epidemiczne w marcu spadły jej

przychody w stosunku do lutego o 10%. Złożyła 12 kwietnia 2020 r. e-wniosek o
świadczenie postojowe.
W lutym 2020 r. jej przychody wyniosły 1 000 zł a w marcu 900 zł, były więc
niższe o 10% w stosunku do lutego.
Pani Ewelina pomimo niskich przychodów nie otrzyma świadczenia postojowego
za kwiecień 2020 r. gdyż rozpoczęła działalność po 1 lutego 2020 r. oraz jej
przychody w marcu spadły o mnie niż 15% w stosunku do lutego 2020 r