e-Rej sp. z o.o.

Plany Kapitałowe PPK

Kto nie musi wprowadzać PPK?

 
Samozatrudniony, czyli osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, o ile nie zatrudnia osób będących osobami zatrudnionymi w rozumieniu ustawy o PPK.

Osoba fizyczna, która zatrudnia, w zakresie niezwiązanym z prowadzoną działalnością gospodarczą tego podmiotu, inną osobę fizyczną, w zakresie niezwiązanym z działalnością gospodarczą tej osoby (czyli na przykład osoby zatrudniające opiekunki do dzieci lub dorywczą pomoc domową).

Mikroprzedsiębiorca, któremu wszystkie osoby zatrudnione złożyły deklarację rezygnacji z dokonywania wpłat.

Pracodawca, który (w terminie, w którym ustawa o PPK ma dla niego zastosowanie) prowadzi PPE oraz nalicza i odprowadza składki podstawowe do PPE w wysokości co najmniej 3,5% wynagrodzenia, jeżeli do PPE przystąpiło co najmniej 25% osób zatrudnionych.

 

Czym w skrócie jest PPK?

PPK to skrót od Pracowniczych Planów Kapitałowych, które stanowią program długoterminowego oszczędzania. Niektórzy nazywają to oszczędzaniem na emeryturę, bowiem środki zgromadzone w ramach PPK mogą być wypłacone po osiągnięciu 60. roku życia. Nie wiążą się one jednak w żaden sposób z emeryturą. Nie ma też konieczności wypłaty po ukończeniu 60 lat. Co do zasady można to zrobić w dowolnym momencie.

Jak przystąpić do PPK?

Do PPK  w wieku od 18. roku życia mogą przystąpić:

 • osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę (a więc pracownicy),
 • nakładcy,
 • pracujący członkowie spółdzielni,
 • zleceniobiorcy,
 • członkowie rad nadzorczych.

Aby osoby te mogły przystąpić do oszczędzania, podmiot je zatrudniający musi wdrożyć PPK. Po wprowadzeniu programu zostaną one automatycznie zapisane. Każdy może oczywiście zrezygnować z programu, podpisując deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do Pracowniczych Planów Kapitałowych. Co istotne, nic nie stoi na przeszkodzie, aby wrócić do oszczędzania. W takim przypadku podpisuje się wniosek o dokonywanie wpłat do PPK. Wyjątkiem od automatycznego zapisu jest przystąpienie do programu osoby, która ukończyła 55 lat, ale nie ma więcej niż 70 lat. Może ona w dowolnym momencie przystąpić do PPK, podpisując wniosek o zawarcie umowy o prowadzenie PPK. Nie jest więc automatycznie zapisywana razem z innymi zatrudnionymi w danym podmiocie.

Terminy rozpoczęcia stosowania ustawy o PPK

Terminy wdrażania PPK przedstawiają się następująco:

 1. 1 lipca 2019 r. dla podmiotów zatrudniających co najmniej 250 osób,
 2. 1 stycznia 2020 r. dla podmiotów zatrudniających co najmniej 50 osób,
 3. 1 lipca 2020 r. dla podmiotów zatrudniających co najmniej 20 osób,
 4. 1 stycznia 2021 r. dla pozostałych podmiotów zatrudniających oraz jednostek sektora finansów publicznych.

Od wyżej wskazanych dat ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych zaczyna być stosowana w stosunku do wymienionych podmiotów. Jednak nie są to daty, od których osoby zatrudnione w danym podmiocie rozpoczynają oszczędzanie na rachunku PPK. W tym celu niezbędne jest jeszcze podpisanie przez pracodawcę z wybraną instytucją finansową umowy o zarządzanie PPK i umowy o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz uczestników PPK, a więc osób zatrudnionych.

Dla ustalenia terminu wdrażania PPK w danej firmie niezwykle ważne jest prawidłowe obliczenie stanu zatrudnienia. Stan zatrudnienia w zależności od wymienionych grup podmiotów wyznacza się na podstawie innej daty:

 1. podmioty zatrudniające co najmniej 250 osób – 31 grudnia 2018 r.
 2. podmioty zatrudniające co najmniej 50 osób – 30 czerwca 2019 r.
 3. podmioty zatrudniające co najmniej 20 osób – 31 grudnia 2019 r.
 4. pozostałe podmioty zatrudniające oraz jednostki sektora finansów publicznych – brak.

Terminy wdrażania PPK

Fazy wdrażania PPK

Stan zatrudnienia

Ostateczny termin zawarcia umowy o zarządzanie PPK

Ostateczny termin zawarcia umowy o prowadzenie PPK

 1. 1 lipca 2019 r.

co najmniej 250 osób na dzień 31 grudnia 2018 r.

25 października 2019 r.

12 listopada 2019 r.

 1. 1 stycznia 2020 r.

co najmniej 50 osób na dzień 30 czerwca 2019 r.

27 października 2020 r.

10 listopada 2020 r.

 1. 1 lipca 2020 r.

co najmniej 20 osób na dzień 31 grudnia 2019 r.

27 października 2020 r.

10 listopada 2020 r.

 1. 1 stycznia 2021 r.

co najmniej 1 osoba

23 kwietnia 2021 r.

10 maja 2021 r.

sektor publiczny (nie ma znaczenia liczba osób zatrudnionych)

26 marca 2021 r.

10 kwietnia 2021 r.

Najwięksi pracodawcy, a więc ci zatrudniający co najmniej 250 osób, rozpoczęli proces przystępowania do PPK 1 lipca 2019 r. Taką metodę polegającą na pierwszeństwie dużych firm przyjęły także inne państwa, w których funkcjonują podobne programy długoterminowego oszczędzania m.in. Wielka Brytania. W przypadku tych podmiotów ostateczny termin podpisania umowy o zarządzanie PPK przypadał na 25 października 2019 r., a umowy o prowadzenie PPK – 12 listopada 2020 r.

Natomiast dla podmiotów zatrudniających co najmniej 50 osób terminy nieco się zmieniły. Wszystko to za sprawą epidemii koronawirusa. Proces przystępowania do programu rozpoczął się 1 stycznia 2020 r. Dnia 31 marca 2020 r. ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (tzw. ustawa covidowa) wydłużyła terminy na wybór instytucji finansowej i podpisanie umowy o zarządzanie oraz umowy o prowadzenie PPK. Zostały one zrównane z datami podpisania wymienionych umów przez kolejną grupę podmiotów zatrudniających, a więc firmy zatrudniające co najmniej 20 osób.

W praktyce II i III faza wdrażania PPK finalizują się w tym samym czasie. Maksymalny termin na wybór instytucji finansowej oraz podpisanie umowy o zarządzanie PPK to 27 października 2020 r. Natomiast umowa o prowadzenie PPK musi zostać zawarta do 10 listopada 2020 r.

IV faza wdrażania PPK dotyczy:

 1. podmiotów zatrudniających co najmniej 1 osobę oraz
 2. jednostek sektora finansów publicznych.

Podmioty zatrudniające co najmniej 1 osobę powinny zawrzeć umowę o zarządzanie PPK do 23 kwietnia 2021 r., a umowę o prowadzenie PPK do 10 maja 2021 r. Tymczasem jednostki sektora finansów publicznych mają na to krótszy czas – odpowiednio do 26 marca i 10 kwietnia 2021 r.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

11 − siedem =