e-Rej sp. z o.o.

Zwolnienie z opłacania składek za lipiec, sierpień, wrzesień 2020r

Zwolnienie z opłacania składek za lipiec, sierpień i
wrzesień 2020 roku będzie przysługiwało płatnikom sektora turystycznego, hotelarskiego, organizacji i obsługi targów, konferencji, wystaw (na podstawie kodu
przeważającej działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji
Działalności (PKD) 2007).
Aby uzyskać zwolnienie z opłacania składek, na PUE ZUS trzeba złożyć
wniosek o symbolu RDZ-B

Kogo dotyczy?

Ciebie, jeśli rodzaj przeważającej działalności, według Polskiej Klasyfikacji
Działalności (PKD) 2007, oznaczony jest następującym kodem:
49.39.Z – pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej
niesklasyfikowany,
55.10.Z – hotele i podobne obiekty zakwaterowania,
77.39.Z – wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr
materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
79.11.A – działalność agentów turystycznych,
79.90.A – działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych,
82.30.Z – działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
90.01.Z – działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych,
90.02.Z – działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,
93.29.A – działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i
w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w
pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni,
93.29.B – pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej
niesklasyfikowana,
93.29.Z – pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.
Jakie warunki musisz spełnić, aby skorzystać ze zwolnienia z opłacania
składek?

Aby skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek musisz spełnić następujące
warunki:

● rodzaj przeważającej działalności, którą prowadzisz musi być
oznaczony kodem PKD wymienionym w punkcie „Kogo dotyczy?”,
● byłeś zgłoszony jako płatnik składek przed 30 czerwca 2020 r.,
● przychód z działalności (w rozumieniu przepisów podatkowych)
uzyskany w pierwszym miesiącu kalendarzowym, za który składasz
wniosek o zwolnienie z opłacania składek, jest niższy co najmniej o
75% w stosunku do przychodu, który uzyskałeś w tym samym miesiącu
w 2019 r.,
● złożyłeś deklaracje rozliczeniowe i imienne raporty miesięczne za
miesiące wskazane we wniosku najpóźniej do 31 października br.
(chyba, że jesteś zwolniony z obowiązku ich składania),
● złożysz wniosek o zwolnienie z opłacania składek (RDZ-B) nie później
niż do 30 listopada 2020 r.
Zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek stanowi pomoc publiczną.
Pomoc tę może otrzymać przedsiębiorstwo, które na 31 grudnia 2019 r. i na
dzień złożenia wniosku nie było w trudnej sytuacji. Wynika to z regulacji UE.
Dlatego we wniosku musisz podać informacje dotyczące sytuacji
ekonomicznej – czy na 31 grudnia 2019 r. i na dzień złożenia wniosku:
● w przypadku spółki akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
oraz spółki komandytowo-akcyjnej – wysokość niepokrytych strat
przewyższała 50% wysokości zarejestrowanego kapitału,
● w przypadku spółki jawnej, spółki komandytowej, spółki partnerskiej
oraz spółki cywilnej – wysokość niepokrytych strat przewyższała 50%
wysokości jej kapitału według ksiąg spółki,
● podmiot spełniał kryteria kwalifikujące go do objęcia/jest objęty
postępowaniem upadłościowym, w przypadku podmiotu innego niż
mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca – w ciągu ostatnich
dwóch lat stosunek długów do kapitału własnego był większy niż 7,5, a
stosunek zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację do
odsetek był niższy niż 1.
Przedsiębiorstwo jest w trudnej sytuacji, gdy spełniona jest choć jedna z
wymienionych przesłanek.
Na podstawie regulacji UE przyjęliśmy, że przedsiębiorca znajduje się w
trudnej sytuacji, jeżeli na 31 grudnia 2019 r. i na dzień złożenia wniosku o
zwolnienie z opłacania składek zalegał z opłacaniem należności z tytułu
składek za okres dłuższy niż 12 miesięcy. Nie dotyczy to jednak sytuacji, gdy
przedsiębiorca na 31 grudnia 2019 r. lub na dzień złożenia wniosku o
zwolnienie z opłacania składek realizuje zawartą z ZUS umowę o rozłożenie
na raty należności z tytułu składek.
Dla mikro i małych przedsiębiorców znaczenie ma tylko objęcie
postępowaniem upadłościowym.

We wniosku oprócz informacji dotyczących sytuacji ekonomicznej musisz też

podać:

● wielkość podmiotu (mikroprzedsiębiorca, mały przedsiębiorca, średni
przedsiębiorca, inny przedsiębiorca), powiązanie z innymi
przedsiębiorcami,
● datę utworzenia podmiotu,
● formę prawną podmiotu,
● czy otrzymałeś pomoc na ratowanie, której nie spłaciłeś, lub pomoc na
restrukturyzację której nadal podlegasz,
● czy otrzymałeś już pomoc publiczną związaną z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem epidemii COVID-19.
● Oświadczenia we wniosku o zwolnienie z opłacania składek (RDZ-B),
składasz pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie
fałszywych oświadczeń.

Co zyskasz?

Zwolnimy Cię z opłacania składek na: ubezpieczenia społeczne,
ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy,
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur
Pomostowych za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r.
Jeżeli opłaciłeś składki, ale spełniasz warunki aby zwolnić Cię z ich płacenia,
to gdy otrzymasz informację o zwolnieniu z opłacania składek, możesz
wystąpić z wnioskiem o ich zwrot. Nadpłatę zwrócimy, jeśli nie masz
zaległości na koncie.

Jak złożyć wniosek?

Możesz złożyć wniosek (RDZ-B) tylko elektronicznie:
● przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS (skorzystaj z
instrukcji, plik doc 1,3mb),
● przez PUE ZUS, za pośrednictwem strony gov.pl (link do strony
zewnętrznej).
● Wniosek możesz złożyć od 15 października 2020 r. do 30 listopada
2020 r.

Gdzie otrzymać pomoc?

W dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach 7-18 pod numerem
ogólnopolskiej infolinii 22 560 16 00.
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 17 września 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi
sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz.
1639).
[1] ustawa z 17 września 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi
sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1639)
Źródło: www.zus.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

siedem − 7 =